30 06 2020

Ukrainian (UA)Russian (CIS)
twitter1

Back Глоссарий

Глоссарий


А
Автоматичні засоби протипожежного захисту - устатковання для пожежогасіння або обмеження розвитку пожежі, наприклад, протипожежні двері, клапани, вентилятори або автоматична установка пожежогасіння.
Автоматичний сигнал пожежної тривоги - ініційована автоматичним пристроєм тривога про пожежу, що подається у звуковому і (або) візуальному вигляді.

Автоматична система пожежогасіння (АСПГ) – система пожежогасіння автоматично контролює стан працездатності та  виконує функції виявляння ознак горіння, оповіщування про пожежу і несправність та подавання вогнегасної речовини без втручання людини.


Автономна модульна система локального пожежогасіння - модуль пожежогасіння, який виконує функції виявлення ознак горіння та подавання  вогнегасної речовини без втручання людини незалежно від зовнішніх джерел живлення та систем управління.


Автономний пожежний сповіщувач – пожежний сповіщувач, який виконує функції виявляння пожежі та видачу звукового сигналу за місцем встановлення, але  не зв’язаний контрольними лініями з ППКП об’єкта. Автономний пожежний сповіщувачі має в своїй конструкції джерело електроживлення, або під’єднаний до зовнішнього джерела електроживлення.


Автономний пожежний сповіщувач (детектор) - пристрій виявлення пожежі, що містить в одному корпусі всі компоненти (за можливим винятком джерела електроживлення), необхідні для виявлення пожежі і подавання звукового сигналу тривоги. 
Б
 Багатоточковий пожежний сповіщувач (детектор) - сповіщувач, який реагує на явище, яке контролюється поблизу декількох точкових чутливих елементів (сенсорів), таких як термопари.
В

Внутрішньооб'єктовий режим - порядок, установлений у межах об'єктів охорони, що забезпечується сукупністю заходів і правил внутрішнього розпорядку, обов'язкових для виконання особами, які на них перебувають.


Г
 Газовий пожежний сповіщувач (детектор) - сповіщувач, чутливий до газоподібних продуктів згоряння і (або) термічного розкладу.

Д


Двоточковий пожежний сповіщувач – пожежний сповіщувач, що містить у своїй конструкції два чутливих елемента,  розташованих на одній вертикальній осі та конструктивно скріплених між собою так, що при встановлені їх у базу один з них буде знаходись над базою, а другий, на якому розташовані індикатори стану обох чутливих елементів – під базою.


Димовий пожежний сповіщувач (детектор) - сповіщувач, чутливий до частинок твердих або рідких продуктів згоряння і (або) піролізу, що перебувають у повітрі.

Е
Є


Єдина база даних об’єктів спостерігання (ЄБД) – програмно - апаратний продукт, за допомогою якого здійснюється реєстрація і збереження інформації про центри прийняття тривожних сповіщень та об’єкти спостерігання.


Ж
З
Захищувані приміщення - будівлі або їх частини, оснащені системою або системами автоматичного виявлення і (або) гасіння пожежі.

Звуковий пожежний оповіщувач - компонент системи оповіщування про пожежу, призначений подавати звуковий сигнал пожежної тривоги.
Зона - площа чи простір, який містить групу автоматичних і (або) неавтоматичних пристроїв виявлення пожежі, для яких існує окрема частина дисплея на пожежному приймально-контрольному приладі.

І
Індикатор зони - частина устатковання для індикації пожежної тривоги, яка візуально вказує саме ту зону, з якої подано сигнал пожежної тривоги або попередження про несправність.
 Іонізаційний димовий пожежний сповіщувач (детектор) - сповіщувач, чутливий до продуктів згоряння, що здатні впливати на значення іонізаційного струму всередині сповіщувача.

К
Контрольовані приміщення - будівлі або їх частини, оснащені системою або системами автоматичного виявлення і (або) гасіння пожежі.

Л
Лінійний пожежний сповіщувач (детектор) - сповіщувач, що реагує на явище, яке контролюється поблизу (вздовж) неперервної лінії.
М


Механізм відкриття - механічне обладнання, яке у наслідок своєї роботи і дії на рухому частину пристрою для димо- та тепловидалення СДТ приводить пристрій для димо- та тепловидалення СДТ у функціональне положення.


Монтувальна організація – суб’єкт господарювання, який здійснює роботи з монтування систем протипожежного захисту та (або) систем передавання тривожних сповіщень.


Н
О


Об’єкт спостерігання – об’єкт на якому здійснюється спостерігання за системами пожежного захисту.


Об'єкт охорони - фізична особа та/або майно

Обслуговуюча організація – суб’єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування СПЗ об’єктів.


Оперативно-диспетчерська служба оперативно-координаційного центру (ОДС ОКЦ) – підрозділ МНС, який приймає та обробляє  сповіщення про пожежу і вживає подальші заходи щодо оперативного реагування на них.


Оптичний димовий пожежний сповіщувач (детектор) - сповіщувач, чутливий до продуктів згоряння, які здатні впливати на поглинання або розсіювання електромагнітного випромінювання в інфрачервоній, видимій і (або) ультрафіолетовій областях спектра.
Охоронна діяльність - надання послуг з охорони власності та громадян.

Охорона майна - діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення недоторканності, цілісності визначених власником і належних йому будівель, споруд, територій, акваторій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, з метою запобігання та/або недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, для збереження його фізичного стану, припинення несанкціонованого власником доступу до нього та забезпечення здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень стосовно нього.


Охорона фізичної особи - діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я індивідуально визначеної фізичної особи (групи осіб) шляхом запобігання або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів (діяльності або бездіяльності) протиправного характеру.


П


Персонал охорони - працівники, які безпосередньо виконують функції з охорони майна або фізичних осіб відповідно до свого кваліфікаційного рівня;


Повітомлення про пожежу; виклик протипожежної служби - пожежна тривога, що передається безпосередньо усно людиною або за допомогою телефона до пункту зв'язку протипожежної служби.
Пожежна тривога (тривога про пожежу) - попередження про пожежу, подане людиною або автоматичним пристроєм.

Пожежний приймально-контрольний прилад; ППКП; устатковання керування та індикації - устатковання, від якого пожежні сповіщувачі можуть забезпечуватися живленням та яке: а) призначене приймати сигнал про пожежу та формувати сигнал пожежної тривоги; b) здатне передавати сигнал пожежної тривоги до пожежної охорони, або до автоматичних засобів пожежогасіння; c) призначене для автоматичного нагляду за належним функціюванням системи.

Пожежна (пряма) телефонна лінія - телефонна лінія, зарезервована винятково для передавання пожежної тривоги.

Пожежний (прямий) телефон - телефонний апарат, призначений винятково для здійснювання повідомлення про пожежу.
Пожежний сповіщувач (детектор) - компонент системи автоматичної пожежної сигналізації, що містить принаймні один чутливий елемент, який контролює відповідне фізичне і (або) хімічне явище для того, щоб подати сигнал до пожежного приймально-контрольного приладу.

Пожежний сповіщувач (детектор) полум'я  - сповіщувач, який реагує на випромінювання полум'я.
Попередження про несправність - індикація, що видається автоматично у вигляді звукового і візуального попередження про несправність у системі.
Приміщення з масовим перебуванням людей –приміщення (зали і фойє театрів, кінотеатрів, зали засідань, нарад, лекційні, аудиторії, ресторани, вестибюлі, касові зали, виробничі  тощо) з постійним або тимчасовим перебуванням людей (крім аварійних ситуацій) чисельністю більше ніж          1 людина на 1м2 приміщення площею 50 м2 і більше.


Пристрій активації - пристрій, керований автоматично або вручну для ініціювання тривоги, наприклад, пожежний сповіщувач, ручний пожежний сповіщувач або сигналізатор тиску.

Пристрій ініціювання - пристрій, керований автоматично або вручну для ініціювання тривоги, наприклад, пожежний сповіщувач, ручний пожежний сповіщувач або сигналізатор тиску.

Пристрій керування автоматичними засобами протипожежного захисту - автоматичний пристрій, призначений приводити в дію автоматичні засоби протипожежного захисту після одержання відповідного сигналу від пожежного приймально-контрольного приладу.


Пристрій передавання пожежної тривоги - проміжне устатковання, для передавання сигналу тривоги від пожежного приймально-контрольного приладу до пункту приймання пожежної тривоги.

Пристрій передавання попереджень про несправність - проміжне устатковання для передавання попередження про несправність від пожежного приймально-контрольного приладу до пункту приймання попередження про несправність.

Проектувальна організація – суб’єкт господарювання, який здійснює роботи з проектування СПЗ та/або систем передавання тривожних сповіщень.


Пропускний режим - установлений у межах об'єктів охорони порядок, який забезпечується комплексом організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою виключення можливості безконтрольного переміщення осіб, транспортних засобів і майна на об'єкти та з об'єктів охорони.


Пультова організація – суб’єкт господарювання, який здійснює спостерігання за СПЗ об’єктів шляхом організації ЦПТС.


Пульт пожежного спостерігання – устатковання, розміщене в центрі прийняття тривожних сповіщень, яке оповіщує про стан тривоги СПЗ відповідно до видів тривожних сповіщень, що надійшли.


Пункт зв'язку пожежної частини - повністю обладнане приміщення з постійним перебуванням персоналу в будівлі протипожежної служби, в якому приймають аварійні виклики і вживають подальших заходів щодо задіювання сил (людей) та технічних засобів.


Пункт приймання попереджень про несправність - приміщення, в якому приймають попередження про несправність і з якого можна ініціювати необхідні коригувальні заходи.

Пункт прийняття пожежної тривоги (пункт пожежного спостерігання) – пункт, розташований на захищуваному об’єкті або віддалений від нього, з якого у будь-який момент, після одержання сигналу пожежної тривоги, можна ініціювати необхідні заходи протипожежного захисту або пожежогасіння.


Пункт прийняття сповіщень  про несправність (пункт пожежного спостерігання) пункт, з якого після одержання сигналу про несправність можна ініціювати необхідні коригувальні заходи.


Пункт централізованого спостереження – центр з працюючим персоналом, який спостерігає за станом систем передавання тривожних сповіщень.


Р
Ручний пожежний сповіщувач; пристрій для ручного ініціювання пожежної тривоги - прилад для ручного приведення в дію системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщування.

Ручний пристрій пожежної тривоги - пристрій для подавання пожежної тривоги з ручним приведенням в дію, який подає звукову і (або) візуальну тривогу про пожежу.

С


Сигнал про несправність - сигнал, який вказує на те, що в СПЗ виявлено несправність.


Сигнал пожежної тривоги – ініційована автоматичним пристроєм (ППКП) тривога про пожежу, що подається у звуковому і візуальному вигляді.


Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщування - система оповіщування про пожежу, включно з компонентами для автоматичного виявлення пожежі, ініціювання тривоги про пожежу та інших дій відповідно до обставин. Примітка: ця система може також містити ручні пожежні сповіщувачі.


Система оповіщування про пожежу - комбінація компонентів, призначена подавати звуковий і (або) візуальний і (або) інший зрозумілий сигнал пожежної тривоги. Система може також ініціювати інші допоміжні дії.

Система протипожежного захисту (СПЗ) – комплекс технічних засобів, що змонтований на об’єкті, призначений для виявляння, локалізування та ліквідування пожеж без втручання людини, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі, провадження пожежно-рятувальних робіт.


Система димо- та тепловидалення і підпору повітря (СДТ) - комплекс технічних засобів і пристроїв (димо- та тепловидалення, притоку/підпору повітря, управління та запуску), призначених для створення бездимного прошарку нижче стабільного шару диму, шляхом видалення диму (димових газів, летких продуктів згоряння, нагрітого повітря) з приміщення (будинку, споруди) та шляхів евакуювання у разі пожежі.


Система передавання тривожних сповіщень (СПТС) – устаткування і мережа, які використовують для передавання інформації про стан однієї та більше СПЗ одного чи більше центрів прийняття тривожних сповіщень.


Спонукальний сповіщувач (детектор) - вид пожежного сповіщувача, який не входить до складу системи оповіщування про пожежу і використовується для приведення в дію допоміжного устатковання .


Спостерігання за СПЗ – сукупність організаційних та технічних заходів призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом СПЗ об’єктів, що здійснюється шляхом прийняття, обробляння і передавання тривожних сповіщень від СПЗ об’єктів та реагування на них.


Суб'єкт охоронної діяльності - суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії;


Т


Тепловий пожежний сповіщувач (детектор) - сповіщувач, який реагує на перевищення заданої температури спрацювання і (або) швидкості зростання температури і (або) різниці температур.

Технічні засоби охорони – технічні засоби, що використовуються під час здійснення охоронної діяльності: системи, прилади та обладнання для виявлення, оповіщення і попередження про наявність небезпеки для життя людей та/або майна.


Точка доступу – устатковання передавання сигналів пожежної тривоги, яке розташоване в ОДС ОКЦ та забезпечує з’єднання за допомогою системи передачі тривожних сповіщень ЦПТС пультової організації з ЦПТС ОДС ОКЦ.


Точковий пожежний сповіщувач (детектор) - сповіщувач, який реагує на явище, що контролюється поблизу його точкового чутливого елемента (сенсора).


Транспорт реагування - транспортний засіб, що знаходиться у власності суб’єкта охоронної діяльності, призначений для забезпечення негайного реагування персоналу охорони на протиправні дії щодо об’єкта охорони або на події та обставини, що завдають (можуть завдати) майнової шкоди або створюють можливу загрозу особистій безпеці громадян чи персоналу охорони на об'єктах охорони.


Тривога про пожежу (пожежна тривога) - попередження про пожежу, подане людиною або автоматичним пристроєм.

Тривожні сповіщення – сигнали, які містять інформацію про небезпеку пожежі чи несправність від однієї чи більше підключених систем протипожежного захисту.


У
Устатковання оповіщення про пожежу - устатковання, що не входить до складу пожежного приймально-контрольного приладу, яке використовують для подавання попередження про пожежу, наприклад, звуковий чи світловий сигнальний пристрій.
Ф

Фахівець з організації заходів охорони - керівник суб’єкта охоронної діяльності або його заступник, начальник філії, іншого відокремленого структурного підрозділу або його заступник, до посадових обов'язків якого належать організація та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на них обов’язків.


Фотоелектричний димовий пожежний сповіщувач (детектор) - сповіщувач, чутливий до продуктів згоряння, які здатні впливати на поглинання або розсіювання електромагнітного випромінювання в інфрачервоній, видимій і (або) ультрафіолетовій областях спектра.
Х
Хибна пожежна тривога - пожежна тривога, яка є хибна, оскільки пожежа, про яку повідомлено, не існує і не існувала. Ця хибна тривога може виникнути через зловмисний намір, помилково чи випадково.
Ц
Центральний пункт пожежного спостерігання - приміщення із постійним перебуванням персоналу, який зазвичай забезпечується організацією, сторонньою відносно захищуваних або контрольованих приміщень і працівники якої, з одержанням повідомлення про пожежу сповіщають про нього протипожежну службу.


Центр прийняття тривожних сповіщень (ЦПТС) – віддалений центр з постійним персоналом, до якого надходить інформація про стан однієї або декількох систем протипожежного захисту. До ЦПТС відносяться пункти прийняття пожежної тривоги та пункти прийняття попереджень про несправність.


Ч
Черговий пост - приміщення з постійним перебуванням персоналу, розташоване на потенційно небезпечному об'єкті або поряд із ним, призначене для приймання аварійних викликів і обладнане засобами для відображення стану кожного захищуваного приміщення та засобами зв'язку, необхідними для передавання викликів про допомогу в аварійні служби.

Ш
Щ
Ю
Я

Обновлено 29.09.2011 15:46